Otthon / Történelem / Napi történelem: A kassai vértanúk meggyilkolása 1619. szeptember 7.
A kép forrása: internet

Napi történelem: A kassai vértanúk meggyilkolása 1619. szeptember 7.

1619. szeptember 7-én halt mártírhalált a három kassai vértanú, Pongrácz István, Grodecz Menyhért és Kőrösi Márk, akiket a városba bevonuló Rákóczi György hajdúi gyilkoltak meg katolikus hitük miatt. A hitviták tüzében ebben az időszakban számos hasonló incidensre sor került, melyek során a régi és reformált kereszténység hívei sajnálatos módon egyaránt kitűntek kegyetlenségükkel.

Miután Bethlen Gábor fejedelem (ur. 1613-1629) 1618-ban szövetséget kötött a Habsburg uralom ellen fellázadó cseh rendekkel, a török hűbéres Erdély az 1619-es esztendőben hadjáratot indított a királyi Magyarország ellen. Bethlen nem titkolt célja a királyság újraegyesítése volt, amire jó esély is mutatkozott, ugyanis a Habsburgok türelmetlen, erőszakos valláspolitikája folytán a protestáns többségű felvidéki területek felszabadítóként fogadták őt.

Az aranykorát élő Erdély hadi sikereit látva azonban hajlamosak vagyunk elfelejteni, hogy ebben az időben nem csak Bethlen és II. Ferdinánd (ur. 1619-1637) között húzódott súlyos ellentét, de a királyi Magyarország lakosai is megosztottak voltak. A vallási szembenállás sajnálatos módon sok helyen véres eseményekbe torkollott, a felek durvaságát a háborús helyzet pedig még inkább fokozta; erre ad példát a három kassai vértanú halála is, akiket Rákóczi György – a későbbi fejedelem (ur. 1630-1648) – hajdúi 1619 szeptemberében gyilkoltak meg.

A felvidéki hadjárat során az erdélyi hadak szeptember 3-án érték el Kassa városát, melynek parancsnoka, Dóczi András főkapitány egyezkedni kényszerült, hiszen egy protestáns többségű város védelme a belső ellenállás miatt igencsak reménytelen feladatnak tűnt. Dóczi kétnapos alkudozás után megállapodott Rákóczival Kassa átadásáról, és azzal a feltétellel nyitotta meg a város kapuit, hogy a katolikus lakosságnak és papságnak nem esik bántódása. Sajnos, a hatalom birtokában Rákóczi György már nem váltotta be ígéretét, féktelen katonái ugyanis azonnal házi őrizetbe vették az összes katolikus papot, Dóczit pedig elhurcolták Erdélybe.

A legszörnyűbb sors három jezsuita szerzetesnek, Pongrácz Istvánnak, Grodecz Menyhértnek és Kőrösi Márknak jutott osztályrészül, akik előzőleg éppen a protestáns-katolikus összeütközések miatt menekültek Kassára; maga Pongrácz egyébként a korábbi években konfliktusba került a Felvidék egyik leghíresebb református prédikátorával, Alvinci Péterrel is. A város székesegyházának sekrestyése, Eperjessy István vallomása szerint a három szerzetest a katonák két napon át éheztették, hogy rábírják őket a kálvinista hitre való áttérésre, ám a fenyegetések és az ígéretek egyaránt hatástalannak bizonyultak. Szeptember 7-én aztán a hajdúk ismét foglyaikra rontottak, és mivel a kínzások ekkor sem törték meg a jezsuitákat, Kőrösit és Grodeczet lefejezték, Pongráczot pedig – mivel már holtnak vélték – egyszerűen belevetették a város egyik szennygödrébe.

A vértanúkat egy kassai polgárasszony később tisztességgel eltemette, ám a Bethlen és Forgách Zsigmond nádor között zajló béketárgyalások során Pálffy Katalin – a nádor felesége – elérte, hogy a fejedelem a három szerzetes holttestét kiadja a királyi Magyarország számára. A férfiak ereklyéi így előbb a Pálffyak birtokára – az alsósebesi templomba, majd a hertneki várba – kerültek, majd 1635-től a nagyszombati klarisszák őrizték azokat. Miután II. József (ur. 1780-1790) 1784-ben feloszlatta a rendet, a később szentté avatott férfiak földi maradványait a szintén Nagyszombatban található orsolyita templomba vitték.

A kanonizációs procedúra ugyanakkor több évszázadon át húzódott: Pázmány Péter már 1628-ban folyamodott a vértanúk boldoggá avatásáért, ám a Szentszék 1905-ig várt a döntéssel, amikor is X. Pius pápa engedélyezte a kassai vértanúk nyilvános tiszteletét. Szentté avatásukra egészen a közelmúltig, II. János Pál pápa 1995-ös szlovákiai látogatásáig kellett várni; a jezsuita rend magyarországi tartománya azóta védőszentjeként tiszteli Szent Márkot, Menyhértet és Istvánt, akiknek egyházi ünnepét vértanúságuk napján, szeptember 7-én tartják.

Forrás: rubicon.hu

TG Facebook Comments

About hellodelsomogy

Check Also

1956. október 23. Budapesten kitör a forradalom

„A legázolt, bilincsbe vert Magyarország többet tett a szabadságért és igazságért, mint bármelyik nép a …

Leave a Reply

Close
%d bloggers like this: